Back to Khóa học

ACCENT MODIFICATION TRAINING - LEVEL 1

0% Complete
0/0 Steps
 1. Kiểm tra đầu khoá Speaking - Listening
 2. WEEK ONE

  Hướng dẫn cách học để đạt hiệu quả tốt nhất
 3. Luyện nguyên âm /eɪ/
 4. Giọng Mỹ và những sự ngộ nhận 
 5. Giới thiệu Ngữ điệu Mỹ 
 6. Bài tập thực hành áp dụng ngữ điệu Mỹ
 7. WEEK TWO
  Luyện nguyên âm /ɑː/
 8. Ngữ điệu cầu thang - phần 1
 9. Luyện nguyên âm /ɔː/
 10. Ngữ điệu cầu thang - phần 2
 11. Thực hành ngữ điệu cầu thang - Lesson 1
 12. WEEK THREE
  Luyện nguyên âm /uː/
 13. Thực hành ngữ điệu cầu thang - Lesson 2
 14. Luyện nguyên âm /əʊ/
 15. Luyện nguyên âm /aʊ/
 16. Ngữ điệu khi đánh vần và đọc số
 17. WEEK FOUR
  Luyện nguyên âm /æ/ - phần 1
 18. Trọng âm của nhóm âm có 1 âm tiết 
 19. Luyện nguyên âm /æ/ - phần 2
 20. Thực hành ngữ điệu cầu thang - Lesson 3
 21. Luyện nguyên âm /ɔɪ/
 22. Trọng âm của nhóm âm có 2 âm tiết 
 23. WEEK FIVE
  Luyện nguyên âm /aɪ/
 24. Trọng âm của nhóm âm có 3 âm tiết - 3A & 3B
 25. Luyện nguyên âm /ɜːr/
 26. Thực hành ngữ điệu cầu thang - Lesson 4
 27. WEEK SIX
  Ôn tập các nguyên âm căng
 28. Trọng âm của nhóm âm có 3 âm tiết - 3C & 3D
 29. Ôn tập lý thuyết ngữ điệu
 30. Mini Test 01
 31. WEEK SEVEN
  Luyện nguyên âm trung tính /ʊ/, /ɪ/, /e/, /ʌ/
 32. Trọng âm của cụm từ miêu tả
 33. Luyện nguyên âm đôi trung tính /ʊə/, /ɪə/, /eə/
 34. Trọng âm của cụm từ cố định
 35. Thực hành ngữ điệu cầu thang - Lesson 5
 36. WEEK EIGHT
  Giới thiệu về phụ âm tiếng Anh
 37. Luyện phụ âm T
 38. Luyện phụ âm D
 39. Âm T kiểu Mỹ - Quy tắc 1
 40. Luyện phụ âm V
 41. Luyện phụ âm F
 42. Thực hành ngữ điệu cầu thang - Lesson 6
 43. WEEK NINE
  Luyện phụ âm S
 44. Luyện phụ âm Z
 45. Âm T kiểu Mỹ - Quy tắc 2
 46. Luyện phụ âm TH hữu thanh /ð/
 47. Luyện phụ âm TH vô thanh /θ/
 48. Thực hành ngữ điệu cầu thang - Lesson 7
 49. WEEK TEN
  Luyện phụ âm B
 50. Luyện phụ âm P
 51. Quy tắc âm T kiểu Mỹ số 3
 52. Luyện phụ âm ZH /ʒ/
 53. Luyện phụ âm SH /ʃ/
 54. Quy tắc âm T kiểu Mỹ số 4
 55. Thực hành ngữ điệu cầu thang - Lesson 8
 56. WEEK 11
  Luyện phụ âm M
 57. Luyện phụ âm N
 58. Quy tắc âm T kiểu Mỹ số 5
 59. Luyện phụ âm DG /dʒ/
 60. Luyện phụ âm CH /tʃ/
 61. Quy tắc nối âm 1: Phụ âm - Nguyên âm
 62. Mini Test 02
 63. WEEK 12
  Luyện phụ âm W /w/
 64. Luyện phụ âm Y /j/
 65. Quy tắc nối âm 2: Nguyên âm - Nguyên âm
 66. Luyện phụ âm R
 67. Quy tắc nối âm 3: Phụ âm - Phụ âm
 68. Thực hành ngữ điệu cầu thang - Lesson 9
 69. WEEK 13
  Luyện phụ âm G
 70. Luyện phụ âm K
 71. Quy tắc nối âm 4.1: T + Y
 72. Luyện phụ âm NG
 73. Quy tắc nối âm 4.2: D + Y
 74. Thực hành ngữ điệu cầu thang - Lesson 10
 75. WEEK 14
  Luyện phụ âm L
 76. Quy tắc nối âm 4.3: S + Y
 77. Quy tắc nối âm 4.4: Z + Y
 78. Thực hành ngữ điệu cầu thang - Lesson 11
 79. WEEK 15
  Ôn tập và mở rộng 1
 80. Ôn tập và mở rộng 2
 81. 7 bước để nói câu tiếng Anh hoàn chỉnh
 82. Mini Test 03
Bài học 2 of 82
In Progress

Hướng dẫn cách học để đạt hiệu quả tốt nhất